කොවිඩ් නිසා ඔබේ රැකියාව අහිමි වුනාද? (Online Job Opportunities-Full Time/Part Time- Kandy and Kurunegala)