කාන්තාවනි ඔබට රැකියාවෙන් ලැබෙන වැටුප ප්‍රමාණවත් මදී නේද ?