කොළඹ ප්‍රමුඛ පෙලේ සමාගමක අගනා ස්ථිර රැකියා අවස්ථාවක්