සුදුසුකම් සහිත කාන්තා ඔබටම වෙන්වූ අනගි රැකියා අවස්ථාවක්