ඔබ උසස් පෙළ සමත් යුවතියක් ද ?
ඉතා ඉහල වැටුපක් සමග අන්තර්ජාතික සමාගමක සේවය කිරීමේ අවස්ථාව