පුර්ණ හා අර්ධ කාලීන (ONLINE) රැකියා සඳහා අයදුම් කරන්න