ඔබට ලැබෙන කදිම අවස්ථාවක්, පමා නොවී අදම අප අමතන්න..